Skip to content

Kentsel Yenileme/Dönüşüm

Paylaşan Kentler Yazdır
Çarşamba, 24 Kasım 2010 08:55

Paylaşan Kentler

Bilgi çağına girdiğimiz 21. yy’da bilgiyi ve deneyimi paylaşmak gelişmenin en önemli körükleyicilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Kentler günümüzde ortak sorunlarını çözebilmek, deneyimlerini paylaşabilmek, yeniliklere erişebilmek ve yerel değerlerini ve potansiyellerini tanıtabilmek amacıyla bölgesel ve küresel ölçeklerde paylaşım süreçlerine girmiştir.

“Paylaşan Kent” kavramı, kentlerin paylaşmasına, bir araya gelmesine ve çeşitli konularda ortaklıklar kurmasına yönelik yeni bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Paylaşan kentlerin en temel özelliği yerel demokrasi ve katılımın temel alınmasıdır. Kent önce kentli ile paylaşılmalıdır. Bu bağlamda kamusal alanların işlevinin arttırılması, kentin değerlerinin öncelikle kentli ile paylaşılması ve kent yönetiminin katılımcı yöntemlerle işletilmesi esastır. Kentteki gelişmeler, mekânsal iyileştirmeler ve kamusal alanlar için işbirlikleri oluşturulmalı, sivil inisiyatifin planlama ve uygulama süreçlerine katılımı sağlanmalıdır. Bu bağlamda, iyileştirme çalışmalarında ve kentsel problemlerini çözümünde kentsel koalisyonların kurulması teşvik edilmelidir. Yerel işbirliği, kamu-özel işbirliği vs. biçiminde gelişebilecek bu koalisyonların en temelde dünya ile iletişimi sağlanmalı; internet ve medya üzerinden bilgi, deneyim ve politika paylaşımı sağlanması konusunda sivil topluma destekler verilmelidir.

“Paylaşan kent”in ikinci temel özelliği bölgesel düzeyde gelişme amacıyla hareket edilmesidir. Bu bağlamda kentler arası işbirlikleri ve ittifaklar kurulması, birbiri ile yarışan kentler değil, paylaşan kentler oluşturulması esastır. Bu birliktelik sadece ekonomik gelişmeyi körükleyerek küresel ve ulusal anlamda bölgeyi çekici hale getirerek rekabet gücünü arttırmakla kalmayacak, aynı zamanda yerel demokrasilerin gelişmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi sürecinde, ortak sorunların birlikte çözüme ulaştırılmasını sağlayacak daha sürdürülebilir gelişmenin önünü açacaktır. Bu bağlamda kentler arasında bilgi paylaşımı ve koordinasyon sağlanmalı ve tematik işbirlikleri kurulmalıdır. Sağlık, eğitim ve altyapı gibi yaşam kalitesine ilişkin konularda yerel yönetimler ve sivil inisiyatifler arasında kentler arası işbirlikleri oluşturulabileceği gibi ekonomik sektörler ve gelişme bağlamında kentler arası özel ortaklıklar ya da kamu-özel ortaklıkları kurulabilir. Bunlar gelişme ortaklıkları, tanıtım ortaklıkları, stratejik ortaklıklar ve kaynak-odaklı ortaklıklar olabilir.

'Paylaşan Kentler' yaklaşımı,  sivil, özel ve yereldeki kurum ve kuruluşlar arasında ve sınırlar ötesinde kentler arasında 'paylaşım' kavramının geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Paylaşan Kentler İçin 10 Temel İlke

Cuma, 11 Şubat 2011 10:47 tarihinde güncellendi
 
Çayırova’nın Geleceği Strateji ve Eylem Planı Yazdır
Çarşamba, 17 Kasım 2010 11:01

15 Nisan 2010 tarihinde Çayırova Belediyesi ve Kentsel Strateji işbirliği ile Çayırova'daki 4 proje alanının planlama ve tasarım süreci ile başlatılan ‘Çayırova’nın Geleceği Strateji ve Eylem Planı' çalışması,İstanbul ve Kocaeli metropolleri arasındaki konumu, yerleşilebilir arazi kapasitesi ve önemli ulaşım projelerine yakınlığı ile ön plana çıkan Çayırova’nın gelecek vizyonunu ve yeni bir kent modeline doğru atılması gereken adımları tanımlamaktadır.
 

Çayırova Nerede?
Çayırova'nın Gelecek Vizyonu belirlenirken öncelikle 'Çayırova Nerede?' sorusunun cevabı aranmalıdır.

‐ İstanbul Metropoliten Alanı Sınırında mı? 
‐ Kocaeli Metropoliten Alanı İçinde mi?
‐ Sınırlar Ötesi Bölgesel Bir Gücün Odağında mı? sorularının yanıtları, gelecek vizyonunu belirlemelidir. 

Çayırova;
- İstanbul, Kocaeli ve Bursa Metropol Üçgeni,
- Kartal, Dilovası ve Yalova Bölge Üçgeni,
- Gebze, Çayırova ve Darıca Alt Bölge Üçgeninin merkezinde, stratejik bir konuma sahiptir.

Bu stratejik konum ve üçgenlerin içindeki dinamikler Çayırova’nın geleceğinin kurgulanmasında, ‘Sınırlar Ötesi Bölgesel bir Güç’ olarak ele alınmasını ortaya koymaktadır. Çayırova’nın stratejik vizyonu; “Sınırlar ötesinde ‘Yeni Bölgesel Gücün’ fırsatlarını iyi değerlendiren, yeni kimliği ile yaşama ve çalışma birlikteliğini yeniden kurgulayan Çayırova” olarak belirlenmiştir.
Vizyona ulaşmak üzere stratejik hedefler; Kimlik, Kapasite, Kaynak, Kalite, Katılım ve Kurgu (6K) temaları üzerine belirlenmiştir. Bu çerçevede, 6 stratejik hedef, 20 hedef ve 61 eylem alanı ortaya konulmuştur.
Çayırova Strateji ve Eylem Planı, kentsel dönüşüm ve gelişim stratejilerinin belirlendiği ‘Mekansal Gelişim Strateji Çerçevesi’ oluşturarak, kamu, özel ve sivil sektör işbirliği program ve projeleri önermiştir.

 

Yol Haritasının kamu, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve üniversite temsilcileri ile paylaşıldığı çalıştayda ise, katılımcıların görüşleri ve katkıları ile Çayırova'nın Geleceği İçin 10 Temel İlke belirlenmiştir.

Çayırova'nın Geleceği için 10 Temel İlke
1. Yeni Kent Modeli
2. Ortak Vizyon
3. Yeni İşbirlikleri ve Katılım
4. Çok Sektörlü Kent Yönetimi Yaklaşımı
5. Karar Mekanizmalarının Yeniden Düzenlenmesi
6. İnsan Odaklı ve Bütüncül Kent Tasarımı
7. Sorumluluk Paylaşımı
8. Küresel ve Yerel
9. Yenilikçi Esnek Yönetim
10. Kentsel Liderlik

Çayırova Strateji ve Eylem Planı Yönetici Özetini Buradan İndirebilirsiniz...

Çayırova'nın Geleceği İçin 10 Temel İlke Dosyasını Buradan İndirebilirsiniz...

Pazartesi, 03 Ocak 2011 12:46 tarihinde güncellendi
 
Cendere Vadisi Yol Haritası Yazdır
Çarşamba, 17 Kasım 2010 11:34


Çalışmanın Amacı

Kağıthane-Cendere Vadisi’ndeki sanayi alanının ‘bilgi teknolojilerini temel alan karma kullanımlı bir teknoloji koridoruna' dönüştürülmesini amaçlayan 'Cendere Vadisi'nin Ekolojik ve Ekonomik Geleceği Yol Haritası' çalışması,  vadinin vizyon, stratejik hedefler ve önceliklerini belirlemek üzere, geleneksel sanayi üretiminden bilgi ekonomisine doğru, yaşama ve çalışma birlikteliğini temel alan yaklaşımı benimsemiştir.

Çalışmanın Kapsamı

Yol Haritası’nın;
Birinci bölümünde; İstanbul Metropoliten Kent Vizyonu ve Vadi’ye biçilen roller ile Vadi’nin bugünkü değerleri,
İkinci bölümünde; Yeni Çağ Kentleri kapsamında özellikli bilgi ekonomisi temelli uluslararası örneklerve alınan dersler,
Üçüncü bölümünde; Vadinin geleceğinin temel kurgusu; vizyon, amaç, stratejik hedefler ve alt hedefler,
Dördüncü bölümünde; Vadi Gelişme Strateji Çerçevesi için adımlar ve Stratejik Gelişme Çerçevesi,
Beşinci bölümünde; planlama konusunu içeren kısa vadeli iş programı hazırlanmıştır.

Yöntem

Kağıthane-Cendere Vadisi'nde bulunan lider sanayi kuruluşları bir dernek (Kağıthane -Ayazağa Vadisi Kentsel Gelişim Derneği - KAYADER) çatısı altında örgütlenerek, İBB ile işbirliği içinde planlama ve tasarım süreçlerine katımışlar, projenin amaçları, ortak vizyon ve stratejik hedefler katılımcı ortamlarda belirlenmiştir.

Katılımcı Planlama Uzlaşma Yönetimi görevini üstlenen Kentsel Strateji tarafından hazırlanan ‘Taslak Yol Haritası’nda ortaya konulan vizyon, stratejiler ve gelişim strateji çerçevesi; KAYADER Derneği, İBB Şehir Planlama Müdürlüğü, Kağıthane ve Şişli İlçe Belediyeleri tarafından tartışıldıktan sonra son şeklini alacak ve kamuoyunun görüşüne sunulacaktır.

Cendere Vadisi'nin Ekolojik ve Ekonomik Geleceği Yol Haritası Giriş Metnini Buradan İndirebilirsiniz...